Nhà trường cam kết bảo vệ an toàn và quyền lợi của trẻ em và thanh thiếu niên. Nhà trường mong muốn tất cả các Giáo viên, Nhân viên, Tình nguyện viên cùng chia sẻ và duy trì cam kết này. Học sinh sẽ không thể phát huy tối đa tiềm năng học tập của mình nếu các em không cảm thấy an toàn.

Đối với Nhân viên và Phụ huynh của NLCS HCMC, không gì quan trọng bằng sự an toàn và chăm sóc Học sinh. Vì vậy, Chính sách An toàn đại diện cho tất cả những gì Nhà trường cam kết thực hiện nhằm bảo vệ Học sinh hỏi tổn thương hay nguy hiểm.

Chính sách An toàn bao gồm Toàn bộ Chính sách Bảo vệ Trẻ em của trường và tham chiếu đến tất cả các chính sách và thủ tục khác liên quan đến việc bảo vệ an toàn. Chính sách này cùng với các chính sách khác của Nhà trường, tạo thành Khung Bảo vệ An toàn của Trường